Programa Revivenda

Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e Concello da Veiga para a execución do "PROGRAMA PARA A REACTIVACIÓN DA ECONOMÍA RURAL E DA REHABILITACIÓN, ALUGUER E MELLORA DE ACCESO Á VIVENDA NO CONCELLO DA VEIGA".

O programa para a reactivación da economía rural e de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso a vivenda no Concello da Veiga inclúe varias liñas de actuación:

 • Creación e posta en funcionamento dun Rexistro Administrativo Municipal de vivendas denominado "Programa Revivenda Rural", que ten como finalidade contar cun rexistro de vivendas baleiras aptas para a súa rehabilitación e posterior aluguer.
 • Creación dun Rexistro de persoas interesadas en alugar vivendas e a creación e posta en funcionamento dunha liña de axudas para o aluguer de vivendas rurais.
 • Crear e regular tanto unha liña de axudas á rehabilitación de vivendas como unha liña de axudas ao aluguer.

¿EN QUE CONSISTE O PROGRAMA REVIVENDA?

 • Outorgar subvencións destinadas ao acondicionamento e/ou rehabilitación dás vivendas baleiras incorporadas ao programa.
 • Regular as condicións e requisitos para o acceso, en réxime de arrendamento, ás vivendas incorporadas ao programa.
 • Outorgar subvencións destinadas ao aluguer dás vivendas destinadas ao programa, durante un ano.

SUBVENCIÓNS PARA ACONDICIONAMENTO OU REHABILITACIÓN VIVENDAS

REQUISITOS DÁS VIVENDAS:
 • Ter a consideración de vivenda libre, non estar sometida a ningunha limitación para ou seu arrendamento, carecer de limitacións por razóns de legalidade urbanística e estar desocupada e susceptible de uso.
 • Reunir as condicións esenciais de habitabilidade e idoniedade para o seu arrendamento, e estar de alta nas subministracións básicas no momento dá finalidade dás obras.
 • O compromiso de realizar as obras de acondicionamento e rehabilitación non prazo establecido.
 • O compromiso de arrendar a vivenda polo prezo fixado.
 • O compromiso de aluguer dá vivenda durante os catro anos seguintes ao dá incorporación ao Programa.
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR POLO PROPIETARIO:
 • Solicitude no modelo normalizado incorporado como Anexo I.
 • DNI ou CIF do propietario dá vivenda.
 • Para a xustificación dá propiedade dá vivenda, admitiranse os seguintes documentos: Título do Rexistro Propiedade dá vivenda, Certificado catastral descritiva e gráfica, Declaración responsable dá propiedade dá vivenda.
 • Declaración responsable de aluguer dá vivenda polo prezo establecido no apartado de Renda taxada polo prazo de 4 anos.
 • Declaración responsable de que se cumpre cos requisitos para ser perceptor de subvencións públicas conforme ao previsto non art. 13 dá lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
 • Declaración responsable de estar ao día nas obrigas tributarias estatais, autonómicas e locais, asi como coa Seguridade Social.
SUBVENCIÓNS:

As subvencións acadarán o 40% do orzamento de execución material dás obras ou equipamentos, ou o 60% cando a obra sexa realizada por unha empresa con domicilio na Veiga. Establecer o límite máximo de 12.000,00€ por vivenda. Non será subvencionable, en ningún caso, ou IVE.

PRAZO:

O prazo de solicitude comezará dende o día seguinte dá publicación destas bases no Boletín Oficial dá Provincia de Ourense e estará aberto ata que se esgoten os fondos asignados ao Programa Revivenda Rural. Presentarase no Servizo de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello da Veiga.

SUBVENCIÓNS PARA O ALUGUEIRO DE VIVENDAS:

REQUISITOS DÁS VIVENDAS:
 • Ser maior de idade.
 • Ter nacionalidade española ou residir legalmente en España
 • Non ter a persoa solicitante nin ningún outro membro dá unidade de convivencia unha vivenda en propiedade nin do usufruto doutra vivenda no termo municipal da Veiga.
 • Non ter relación de parentesco, por consanguinidade ou afinidade, ata ou segundo grao coas persoas arrendadoras.
 • Os ingresos dá unidade familiar non pode pasar en 5 veces ou IPREM.
 • Estar ao corrente nas obrigas tributarias e de non ter débedas con ningunha administración pública e coa seguridade social.
 • Cumprir cos requisitos para ser perceptor de subvencións públicas conforme ao previsto non art. 13 dá lei 38/2003 de 17 de nov., Xeral de Subvencións.
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:
 • Solicitude modelo normalizado Anexo V.
 • DNI ou documento xustificante dá residencia legal en España
 • Última Declaración dá Renda, e non caso de producírense modificacións sustanciais na situación económica, acreditación do cambio.
PRAZO:

O prazo para solicitar a subvención de aluguer permanecerá aberto dende que haxa vivendas dispoñibles para aluguer. Presentarase non Servizo de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello da Veiga.

UNIDADES DE CONVIVENCIA 6 MESES PRIMEIROS SEGUINTES 6 MESES
Cun menor de idade a cargo 50% dá renda mensual 25% dá renda mensual
Con dous menores de idade a cargo 75% dá renda mensual 50% dá renda mensual
Con tres menores de idade a cargo 90% dá renda mensual 60% dá renda mensual
Resto de unidades de convivencia 30% dá renda mensual 15% dá renda mensual

REQUISITOS XERAIS:

O PREZO DE ALUGUEIRO dás vivendas incorporadas ao Programa non poderá superar os seguintes importes mensuais:

LOCALIDADE QUE SE SITÚA A VIVENDA PREZO MÁXIMO/MES
A Veiga 180,00€/mes
Casdenodres, Prado e Baños 160,00€/mes
Resto de núcleos do Concello 140,00€/mes

O Concello, xestionará a adxudicación dás vivendas baleiras adecuando as vivendas ás preferencias, dás unidades de convivencia. Teran prioridade na adxudicación as unidades de convivencia:

 • Familias numerosas, monoparentais con fillos a cargo.
 • Familias afectadas por procedementos de execución hipotecaria, desafiuzamento, violencia de xénero, dependentes ou discapacidade.
 • Menores ingresos.
 • Xovenes menores de 35 anos.